Wizyta w ramach projektu „Ścieżki współpracy – wsparcie dla podmiotów wdrażających współpracę międzynarodową”

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 czerwca 2021

W dniach 20-23 maja 2021 r. w Peczu odbyło się spotkanie konferencyjne z naszym partnerem zagranicznym Nevelők Háza Egyesület oraz instytucją pomocową Navicula z Łodzi.

Nevelők Háza Egyesület / Educators’ Centre Association

7624 Pécs, Szent István tér 17. Hungary 20-23. 05. 2021 r.

 

Tytuł projektu grantowego Wspólnie zdziałamy więcej

Tytuł projektu grantowego w języku obcym Togheter we will do more

 

Cel projektu grantowego Wypracowanie skutecznych mechanizmów współpracy
w środowisku lokalnym oraz zapobiegania zjawiskom wypalenia zawodowego wśród osób pracujących z rodzinami zastępczymi i w pieczy zastępczej. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki wspólnemu z partnerem zagranicznym opracowaniu i wdrożeniu nowego rozwiązania.

 

Typ działania, które ma zostać dofinansowane wspólnie z partnerem wypracowanie i wdrożenie nowych rozwiązań.

Okres realizacji projektu grantowego 2020-07-01 do 2021-09-30

 

Nazwa i dane partnera międzynarodowego Nevelők Háza Egyesület 7624 Pécs, Szent István tér 17. Hungary

Krótki opis projektu:

W ramach projektu międzynarodowego zamierzamy wypracować z partnerem zagranicznym mechanizmy współpracy w środowisku lokalnym oraz zapobiegania zjawiskom wypalenia zawodowego wśród osób pracujących z rodzinami zastępczymi i w pieczy zastępczej. Potrzebą grupy docelowej (dzieci i rodzin w pieczy zastępczej) jest uzyskiwanie kompleksowej pomocy, potrzebują skutecznych, efektywnych form wsparcia. Możliwość stworzenia systemu, w którym wszystkie lokalne instytucje będą ze sobą współpracować na rzecz pieczy zastępczej, przy dobrym odbiorze społecznym i wsparciu zmotywowanej do pracy kadry jest tym czego oczekuje środowisko osób pieczy zastępczej Użytkownicy rozwiązania otrzymają kompleksowe narzędzie do budowy systemu wsparcia pieczy zastępczej. Narzędzie to skorelowane z dotychczasową praktyką posłuży do zbudowania środowiska przyjaznego i opartego na wzajemnym zaufaniu instytucji i środowiska pieczy zastępczej.

 

Głównymi celami konferencji było wypracowanie rozwiązań poprawiających dotychczasowe działania wnioskodawcy oraz wymiana doświadczeń pomiędzy partnerami biorącymi udział
w spotkaniu. Nowym narzędziem opracowanym i wdrożonym dzięki projektowi będzie system współpracy instytucji działających na rzecz pieczy zastępczej wzmocniony o narzędzia budowania pozytywnego wizerunku instytucji pomocowych oraz narzędzia zapobiegające wypaleniu zawodowemu kadry wnioskodawcy. Bazując na doświadczeniach partnera zagranicznego opracowane zostanie skuteczne i możliwe do szybkiego wdrożenie rozwiązań usprawniających system pieczy zastępczej w powiecie łęczyckim:

- wymiar instytucjonalny - wzrośnie wiedza i kompetencje wnioskodawcy, wnioskodawca uzyska nowe narzędzie działań we współpracy z instytucjami lokalnymi,

- wymiar instytucjonalny w środowisku lokalnym – dzięki wdrożonemu rozwiązaniu inne lokalne
instytucje zdobędą wiedzę na temat systemu pieczy zastępczej i wzmocnią współpracę na rzecz promocji i wsparcia pieczy,

- wymiar osobowy – osoby pracujące u wnioskodawcy, a także inni specjaliści pracujący w pieczy zastępczej zdobędą praktyczne umiejętności dzięki udziałowi w seminariach i warsztatach organizowanych w ramach projektu, kadra zostanie zainspirowana nowymi rozwiązaniami, działania takie mogą też przyczynić się do przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu.

- wymiar odbiorcy (rodziny w pieczy zastępczej) – wdrożone rozwiązanie wzmocnią system wsparcia tych osoby, da też sygnał środowisku o wadze pieczy zastępczej we wsparciu dzieci.

Wskazane rozwiązania zostaną wprowadzone właściwymi dokumentami – Zarządzeniem Kierownika PCPR oraz uchwałą Zarządu Powiatu. Wskazane zostaną także metody jego ewaluacji realizowanych rozwiązań..

Celem konferencji było omówienie aktualnych zagadnień dotyczących pomocy społecznej w krajach Unii Europejskiej a szczególnie w krajach partnerów biorących udział w konferencji.
W czasie konferencji omówiono wiele aspektów prawnych i porównano metody działania
i wspierania i udzielania pomocy z jakich korzystają partnerzy.

Przestawiona została aktualna sytuacja pomocy społecznej w naszych Państwach. Nasz partner zagraniczny poinformował, że nie występują liczne instytucje pomocy społecznej są zjednolicone
w Centra Pomocy. Głównym zadaniem instytucji pomocy społecznej jest przede wszystkim profilaktyka w celu zapobieganie sytuacjom kryzysowych.

W czasie spotkania został omówiony system obowiązujący w naszej jednostce organizacyjnej wykonującej zadania Powiatu Łęczyckiego określone m.in.w ustawie z dn.12.03.2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U.z 2020r., poz.186),ustawie z dn.9.06.2011 r.o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.z 2020r.,poz.821),ustawie z dn.27.08.1997r.o rehabil.zawod.i społ.oraz zatrudnianiu osób niepełnosp.(Dz.U.z 2020r.,poz.426, poz. 568, poz. 875) (Dz. U. z 2021 poz. 159).

Następnie dyskutowane były problemy z finansowaniem ludzi współpracującymi z naszymi instytucjami. Szczegółowo zostały wymienione środki przekazywanej pomocy dla ludzi współpracujących.

Nasz partner przede wszystkim przedstawił nam ich system pracy socjalnej. System ten polega na „dawaniu wędki, nie ryby”, tzn. w większości prowadzą szereg zajęć,projektów, spółdzielnie pracy, wspieranie i aktywowanie osób z problemami społecznymi. Szczegółowo analizowano formy
i środki pomocy. Dokonano również porównania doświadczeń naszych krajów w tej dziedzinach związanych z pomocą społeczną. Mieliśmy okazję poznać formy wsparcia adresowane do rodzin
w trudnej sytuacji w postaci ośrodka proponującego mieszkanie na okres potrzebny do stabilizacji życiowej. Osobami korzystającymi z takiej pomocy były głównie samotne matki oraz przedstawiciele mniejszości narodowej. Zaprezentowano nam także instytucję pośredniczącą
w bezpośredniej sprzedaży produktów rolnych w formie woluntarystycznej. Zapoznaliśmy się także z działaniami przeciwdziałającymi wypaleniu zawodowemu. Poznaliśmy także interesujące formy arteterapii adresowane do matek małych dzieci, wspomagające ich powrót do pełni zdrowia
i kondycji ułatwiających powrót na rynek pracy. Organizowane są także liczne szkolenia i treningi pozwalające na rozbudowę repertuaru kompetencji i umiejętności. Tego rodzaju wsparcie adresowane są głównie do rodzin zagrożonych trudnościami lub będącymi w sytuacjach kryzysowych.

W konferencji uczestniczył Pan Piotr Burbul – Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęczycy, Pani Beata Nycek – psycholog w PCPR w Łęczycy, Anna Kornat – pedagog w PCPR
w Łęczycy, Igor i Anita Meryt – Naviculam Łódź, Bartłomiej Dzienia – Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej.

 

 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Wizyta - Węgry

  Wizyta - Węgry

 • Powiększ zdjęcie Wizyta - Węgry

  Wizyta - Węgry

 • Powiększ zdjęcie Wizyta - Węgry

  Wizyta - Węgry

 • Powiększ zdjęcie Wizyta - Węgry

  Wizyta - Węgry

 • Powiększ zdjęcie Wizyta - Węgry

  Wizyta - Węgry

 • Powiększ zdjęcie Wizyta - Węgry

  Wizyta - Węgry

 • Powiększ zdjęcie Wizyta - Węgry

  Wizyta - Węgry

 • Powiększ zdjęcie Wizyta - Węgry

  Wizyta - Węgry

 • Powiększ zdjęcie Wizyta - Węgry

  Wizyta - Węgry

 • Powiększ zdjęcie Wizyta - Węgry

  Wizyta - Węgry

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-06-04
Data publikacji:2021-06-04
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:199