NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - GŁÓWNY KSIĘGOWY

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 listopada 2020

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęczycy Kilińskiego 4, 99-100 Łęczyca OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY -  GŁÓWNY KSIĘGOWY

 1. Wymagania niezbędne:
 1. kwalifikacje zgodne z art. 54 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) :

           -  ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji      Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że     odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od      posiadania obywatelstwa polskiego,

- ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

     - nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

      - posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do         wykonywania obowiązków głównego księgowego

      - spełnia jeden z poniższych warunków:

 • ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
 • ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
 • jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 • posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
 1. zgodnie z art.6 ustawy dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych

       ( t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 902 ):

- cieszy się nieposzlakowaną opinią

- posiada wykształcenie wyższe,

- posiada co najmniej trzyletni staż pracy lub wykonywała przez co najmniej 3 lata działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku.

Pliki do pobrania

Galeria

 • Powiększ zdjęcie ogłoszenie

  ogłoszenie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-11-16
Data publikacji:2020-11-16
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:200