Projekt pn. „Rodzina ponad wszystko”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 lipca 2020

Projekt pn. „Rodzina ponad wszystko”
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014 – 2020
Oś priorytetowa IX – Włączenie społeczne
Działanie IX.2 – Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
Poddziałanie IX.2.1 – Usługi społeczne i zdrowotne

 

Celem projektu jest poprawa i rozwój usług wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
które mają pomóc rodzinom pokonać trudne sytuacje życiowe poprzez udzielenie wszechstronnego
wsparcia rodzinie w przezwyciężeniu trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych,
umożliwienie powrotu dzieci do rodziny, przygotowanie kandydatów na rodziny zastępcze.

Projekt skierowany jest do osób z obszaru województwa łódzkiego z terenu powiatu łęczyckiego,
tj. osób fizycznych, które uczą się/pracują lub zamieszkują na obszarze województwa łódzkiego
w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Grupą docelową projektu są:

- osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym przypadku dzieci przebywające
w rodzinnej pieczy zastępczej w wieku od 1 do 18 lat,

- osoby sprawujące rodzinną piecze zastępczą, ich partnerzy oraz osoby będące kandydatami
do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej.

Co oferuje projekt:

Usługi koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej i pracownika socjalnego:
zatrudnienie koordynatora pieczy zastępczej,
zatrudnienie pracownika socjalnego.
Usługi poradnictwa specjalistycznego
usługi pedagoga,
usługi prawnika,
usługi psychologa.
Szkolenie dla rodzin zastępczych i kandydatów na rodziny
szkolenie dla rodzin niezawodowych,
szkolenie dla kandydatów na rodziny zawodowe PRIDE/RODZINA,
szkolenie dla rodzin zastępczych,
zajęcia z rodzinami w zakresie doskonalenia kompetencji cyfrowych.
Usługi terapeutyczno – korekcyjne
wyjazd terapeutyczny dla rodzin zastępczych z dziećmi,
zajęcia psycho – edukacyjne dla dzieci i rodzin,
wycieczki terapeutyczne dla dzieci pieczy z pieczy zastępczej,
obóz ASG.

Założone wskaźniki horyzotalne, rezultatu i produktu znajdują się w tabeli - kliknij aby pobrać...
 

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY. JEDNA OSOBA MOŻE UCZESTNICZYĆ
W KILKU DZIAŁANIACH

 

OKRES REALIZACJI DZAIŁAŃ 01.12.2018 r. – 30.11.2021 r.

Wartość projektu: 1 180 112,09 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 003 095,28 zł

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w projekcie prosimy o wypełnienie formularza
rekrutacyjnego dostępnego w biurze projektu tj. siedzibie PCPR w Łęczycy.

Szczegółowych informacji na temat projektu udzielają osobiście lub telefonicznie, nr 24 721-61-62
pracownicy PCPR w Łęczycy.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Plakat EFS

    Plakat EFS

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-07-15
Data publikacji:2020-07-15
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:418