Sprzęt rehabilitacyjny

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 lipca 2020

Wymagane dokumenty

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami:
kopia aktualnego dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność, również dla dziecka niepełnosprawnego w imieniu, którego występuje rodzic lub opiekun prawny (oryginał do wglądu),
oświadczenie o dochodach, za okres trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.
kserokopia zlecenia lekarskiego na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze potwierdzoną przez NFZ za zgodność z oryginałem lub kopia zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wraz z ofertą określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotę udziału własnego oraz termin realizacji zlecenia od momentu przyjęcia go do realizacji,
faktura lub faktura pro - forma zakupu przedmiotu ortopedycznego/ środka pomocniczego za gotówkę fakturę oryginalną, kserokopię zrealizowanego zlecenia z NFZ i nr konta bankowego
w przypadku gdy Wnioskodawca działa przez pełnomocnika lub opiekuna prawnego do wniosku należy dołączyć odpowiednio kopię pełnomocnictwa lub postanowienie sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego (oryginał do wglądu).
Bez wyżej wymienionych załączników wniosek nie zostanie rozpatrzony i będzie wymagał uzupełnienia o brakujące dokumenty w ciągu 30 dni. Nieuzupełnienie we wskazany terminie spowoduje,
że w wniosek pozostanie bez rozpatrzenia.
Rozpatrzenie wniosku następuje po otrzymaniu środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Przebieg realizacji wniosku

1. Złożenie wniosku.
2. Wniosek wpływa do dziennika korespondencji.
3. Następnie dany wniosek zostaje zarejestrowany pod kolejnym numerem.
4. Wnioski rozpatrywane są według kolejności.
5. W ciągu 10 dni Wnioskodawca zostaje informowany o dostarczeniu brakujących dokumentów.
6. Rozpatrzenie kompletnego wniosku następuje w ciągu 30 dni po otrzymaniu środków
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
7. Po otrzymaniu środków z PFRON i pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Wnioskodawca otrzymuje pisemną informację o przebiegu realizacji wniosku.
8. W przypadku, gdy sprzęt został zakupiony za gotówkę Wnioskodawca zostaje poinformowany pisemnie o przyznanej kwocie dofinansowania, a przelew sporządzany zostaje na konto podane przez Wnioskodawcę.
9. W przypadku braku konta bankowego Wnioskodawcy, pieniądze wypłacane są w kasie Starostwa Powiatowego w Łęczycy., po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do odebrania.
10. Rezygnacje z dofinansowania do przedmiotów ortopedycznych/ środków pomocniczych przesyła się w formie pisemnej.

Pliki do pobrania

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-07-15
Data publikacji:2020-07-15
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:156