Powiat Łęczycki/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęczycy realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Rodzina, Dziecko - Przyszłość”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 grudnia 2021

Projekt pn. „Rodzina, Dziecko - Przyszłość”
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014 – 2020
Oś priorytetowa IX – Włączenie społeczne
Działanie IX.2 – Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
Poddziałanie IX.2.1 – Usługi społeczne i zdrowotne

Celem projektu jest poprawa i rozwój usług wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
które mają pomóc rodzinom pokonać trudne sytuacje życiowe poprzez udzielenie wszechstronnego
wsparcia rodzinie w przezwyciężeniu trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych,
umożliwienie powrotu dzieci do rodziny, przygotowanie kandydatów na rodziny zastępcze.

 

Projekt skierowany jest do osób z obszaru województwa łódzkiego z terenu powiatu łęczyckiego,
tj. osób fizycznych, które uczą się/pracują lub zamieszkują na obszarze województwa łódzkiego
w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Grupą docelową projektu są:

- osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym przypadku dzieci przebywające
w rodzinnej pieczy zastępczej w wieku od 1 do 18 lat,

- osoby sprawujące rodzinną piecze zastępczą, ich partnerzy oraz osoby będące kandydatami
do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej.

Co oferuje projekt:

Usługi koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej i pracownika socjalnego:
zatrudnienie koordynatora pieczy zastępczej,
zatrudnienie pracownika socjalnego.


Usługi poradnictwa specjalistycznego
usługi pedagoga,
usługi prawnika,
usługi psychologa,

usługi tłumacza migowego.

 

Szkolenia dla rodzin zastępczych i kandydatów na rodziny:
szkolenie szkoła dla rodziców,
szkolenie dla rodzin niezawodowych,
szkolenie dla kandydatów na rodziny zawodowe PRIDE/RODZINA,
szkolenie dla rodzin zastępczych dotyczące optymalizacji funkcji rodziny zastępczej.


Usługi terapeutyczno – korekcyjne:
wyjazd terapeutyczny dla rodzin zastępczych z dziećmi,
zajęcia psycho – edukacyjne dla dzieci i rodzin,
wycieczki terapeutyczne dla dzieci pieczy z pieczy zastępczej,
obóz ASG,

grupy wsparcia.

 

Usługi pomocowe:

zatrudnienie osób do pomocy w opiece nad dziećmi

 

Utworzenie placówki wsparcia dziennego:

zajęcia kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,

zajęcia kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,

zajęcia kompetencje cyfrowe,

zajęcia kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się,

zajęcia kompetencji w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY. JEDNA OSOBA MOŻE UCZESTNICZYĆ W KILKU DZIAŁANIACH

 OKRES REALIZACJI DZAIŁAŃ 01.12.2021 r. – 30.06.2023 r.

Wartość projektu: 1 259 426,52 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 049 522,10 zł

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani udziałem w projekcie prosimy o wypełnienie formularza rekrutacyjnego dostępnego w biurze projektu tj. siedzibie PCPR w Łęczycy.

Szczegółowych informacji na temat projektu udzielają osobiście lub telefonicznie, nr 24 721-61-62 pracownicy PCPR w Łęczycy.

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Plakat projektu

    Plakat projektu

  • Powiększ zdjęcie Plakat projektu

    Plakat projektu

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2021-12-08
Data publikacji:2021-12-08
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:924