Zadania Powiatowego Zespołu Ds. Orzekania o Niepełnosprawności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 lipca 2020

Podstawowym zadaniem Zespołu Orzekającego O Niepełnosprawności jest orzekanie o niepełnosprawności (w przypadku dzieci do lat 16) lub stopniu niepełnosprawności. Orzeczenia wydawane są do celów pozarentowych, do których zalicza się m.in.:

 •uzyskanie zasiłku pielęgnacyjnego

•uzyskanie ulg i uprawnień
•uzyskanie odpowiedniego zatrudnienia (np. w zakładzie pracy chronionej)

•uzyskanie dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych (np. wózek inwalidzki, aparat słuchowy)

•korzystanie z turnusów rehabilitacyjnych

•skierowanie do odpowiedniej formy kształcenia

•skierowanie do warsztatów terapii zajęciowej

•ubieganie się o kartę parkingową

•inne przywileje określone w art. 6b ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. nr 123, poz. 776) Zespół orzeka na wniosek zainteresowanej osoby lub na wniosek przedstawiciela ustawowego. W charakterze strony może wystąpić również ośrodek pomocy społecznej. Orzeczenia wydają co najmniej dwuosobowe składy orzekające, w których zasiada lekarz specjalista w dziedzinie, której dotyczy schorzenie osoby wnioskującej oraz – w zależności od celu złożenia wniosku – doradca zawodowy, pracownik socjalny, psycholog lub pedagog. Skład orzekający, w przypadku osób powyżej 16 roku życia, wydaje orzeczenia o zaliczeniu do jednego ze stopni niepełnosprawności:
•znacznego
•umiarkowanego
•lekkiego

Jeśli przedstawiona dokumentacja medyczna i przeprowadzone przez lekarza badanie przedmiotowe nie wyczerpują kryteriów zawartych w ustawie o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, skład orzekający wydaje orzeczenie o niezaliczeniu wnioskodawcy do osób niepełnosprawnych. Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku: a)do ZNACZNEGO stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji; b)do UMIARKOWANEGO stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych c) do LEKKIEGO stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny ograniczenie zdolności do wykonywania pracy w porównaniu do zdolności, jakie wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mająca ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne. Od orzeczenia wydanego przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności przysługuje odwołanie do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia. Jak załatwić sprawę w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łęczycy?
1.W siedzibie Zespołu (ul. Kaliska 13) pobierz niezbędne druki – wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, zaświadczenie lekarskie wydane dla potrzeb PZOON, wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej (dla osób, które już posiadają ważne orzeczenie).
2.Czytelnie wypełnij wszystkie rubryki druków. Nawet jeśli któraś z pozycji nie dotyczy Cię bezpośrednio, wpisz „NIE DOTYCZY”. Zaświadczenie lekarskie wypełnia lekarz prowadzący.
3.Złóż wypełnione dokumenty z siedzibie Zespołu osobiście lub prześlij listem poleconym. Do wniosku i zaświadczenia lekarskiego dołącz dokumentację medyczną potwierdzającą przebieg choroby (chorób). Pamiętaj, że dokumenty medyczne, ze względu na swoją zawartość, są szczególnie chronione. Dlatego w celu ich lepszego zabezpieczenia, włóż je w dodatkową zaklejoną kopertę, opisaną w następujący sposób: „DOKUMENTACJA MEDYCZNA – imię i nazwisko osoby, której dotyczy”.
4.Czekaj na wezwanie na posiedzenie składu orzekającego. Nie powinno to trwać dłużej niż 1 miesiąc. Jakie dokumenty należy złożyć w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności? Aby uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności należy złożyć: - wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności (dla osób do 16 roku życia) lub stopniu niepełnosprawności (dla osób po 16 roku życia); - zaświadczenie lekarskie (UWAGA! Zaświadczenie jest ważne tylko 30 dni od daty jego wystawienia); - inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności – w szczególności: karty leczenia szpitalnego, wyniki badań i inne dokumenty medyczne; - kserokopię dotychczas posiadanego orzeczenia wystawionego przez Zespół (nie dotyczy osób ubiegających się o wydanie orzeczenia po raz pierwszy). Aby otrzymać legitymację osoby niepełnosprawnej należy złożyć: - wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej; - jedna aktualna fotografia osoby ubiegającej się o legitymację (dotyczy osób powyżej 16 roku życia); - kserokopię orzeczenia, na podstawie którego osoba ubiega się o legitymację. 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-07-15
Data publikacji:2020-07-15
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:818